Användarvilkor 

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.ecgo.se ("webbplatsen"), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen ("prenumerationerna") och de produkter. Med "produkt" avses din EC-GO bag, Sockersnåla bag, Prova på bag, Mini bag, samt de erbjudanden som avser "Gratis Box".

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.

1 Information om oss

  Bolagsnamn: Ecgo AB

  Organisationsnummer: 556983-3774

  E-post: info@ecgo.se


  2 Ansökan och bundenhet

   2.1 Du får beställa Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Produkter till adress i Sverige.

   2.2 Avtalet om Prenumeration innebär att du får leverans av en produkt i angiven frekvens, av angiven produkt till den av dig anvigna adressen.

   2.3 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

   2.4 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i bagen.

   3 Priser

   3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

   3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.

   3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges i 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

   4 Betalning

    4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

    4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med första leveransen om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår från valda tidsintervall per veckobasis.  Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.3) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.

    4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) eller PayPal. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt eller genom att skicka ett meddelande till support@ecgo.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

    4.4 Om vi ej lyckas dra medel från angivet betalmedel på två gånger kommer en Prenumeration eller Produkt ej att sändas.

    4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

    5 Leveranstider

     5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Produkt att skickas tisdagen efter din beställning. 

     5.2 Om en Produkt tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Produkt den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.


     6 Uppsägning och automatisk förlängning

      6.1 Både du och vi får när som helst, utan angivande av skäl, säga upp Prenumerationen till upphörande vid utgången av då gällande prenumerationsperiod.

      6.2 Du säger upp Prenumerationen genom att skicka ett mail till support@ecgo.se med ämnesrad “Uppsägning”. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Uppsägning kan också göras genom att du loggar in på ditt konto, klickar på 'Mina beställningar' i vänsterspalten, klicka på din prenumeration och sedan 'Avsluta prenumeration' längst upp på hemsidan.

      6.3 Om Prenumerationen inte sägs upp fortsätter den till dess att löptiden i den ingågna Prenumerationen löpt ut om en löptid finns i avtalet.

      7 Ångerrätt

       7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar en Produkt. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.

       7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

       7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Produkten till oss. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till leverans@ecgo.se. Produkten kan återsändas till följande adress: Jobbex, Att: ECGO, Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm 

       7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

       8 Reklamation

        Om en Produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till leverans@ecgo.se. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

        9 Återbetalningspolicy

         9.1 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 30 dagar från den dag då vi tagit emot Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten samt eventuella fraktkostnader. Du får emellertid själv bära kostnaden för att återsända Produkten till oss (se punkt 7.3).

         9.2 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig om din återbetalning via e-post inom skälig tid. Vi genomför vanligen återbetalningen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.

         9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

         10 Ansvar

          Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

          11 Befrielsegrunder

           Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

           12 Tredjepartswebbplatser

            Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

            13 Meddelanden

             Meddelanden till oss ska skickas till support@ecgo.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

             14 Immateriella rättigheter

              14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

              14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

              14.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

              15 Tillägg och ändringar

               Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

               16 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

                Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

                17 Tillämplig lag och tvist

                 Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

                 Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

                  

                 18 Erbjudande "Gratis Box" 

                 För att ta del av vårt erbjudande om en gratis box via rabattkod "KONTOR-START" förutsätts att kund fortsätter att prenumerera på vår box efter första leverans. Vi kommer att begära in faktureringsuppgifter innan leverans och om kund vill avsluta efter första leverans fakturera vi för den första boxen.

                 Kontakta oss

                 EC-GO Företag

                 Önskar du en skräddarsydd lösning för ditt företag?

                 Vill ni beställa EC-GO produkter till ert kontor, event eller ge bort som gåva till kunder?

                 Kontakt & besöksadress

                 EC-GO AB
                 Sveavägen 55, 113 59 Stockholm
                 E-mail: isabelle@ecgo.se
                 Telefon: +46 735 53 56 43

                 Försäljning & sponsring

                 Vill ni synas med era produkter i våra bagar, boxar & kanaler?
                 Vill ni sälja ert varumärke hos oss?
                 E-mail: isabelle@ecgo.se

                 Marknadsföring & samarbeten

                 Är ni intresserade av våra EC-GO bags och boxar eller vill inleda ett samarbete med oss?
                 E-mail: julia@ecgo.se